Okna


Nowoczesne Okna to ekonomia i elegancja.

Drewniane okna najczęściej wybierane są przez osoby, które cenią sobie naturalność i nienaganną estetykę. Drewno uważane jest za szlachetny materiał, który stosowany jest od wielu wieków z uwagi na niezwykłą elastyczność oraz łatwość obróbki. Nowoczesne okna drewniane zapewniają użytkownikom komfort, funkcjonalność i elegancki wygląd. Ponadto, drewno jest odnawialnym surowcem, w pełni bezpiecznym dla środowiska naturalnego.

Przedstawiamy ofertę solidnych i estetycznych okien drewnianych o wyso­kich para­me­trach ener­gooszczęd­nych oraz anty­wła­man­iowych. Oferujemy trady­cyjnye okna drew­ni­anne wzbo­ga­cone dodatkowymi zabez­pieczeni­ami. Uwzględ­ni­amy postęp tech­no­log­iczny i zmieni­a­jące się upodoba­nia Klien­tów, dlat­ego w naszej ofercie znajduje się zarówno drewno rodz­ime jak też egzo­ty­czne.

Zaj­mu­jemy się sprzedażą i montażem wszelkiego rodzaju okien wykonanych na zamówie­nie. Sprzedajemy okna o osobli­wych ksz­tał­tach, takie jak okna okrągłe, trójkątne czy łukowe, jak też okna otwier­ane w sposób niekon­wencjon­alny: okna balkonowe prze­suwne, uchylno-​przesuwne i har­monijkowe, a także okna obro­towe. Zachę­camy do zgłasza­nia się do nas z nawet najbardziej nietypowymi pomysłami na sys­temy oki­enne.

Chcąc zapewnić Państwu maksy­malny kom­fort użytkowa­nia oferowanych przez nas okien drew­ni­anych, posiadamy w naszej ofercie tylko te, w których wyko­rzys­tywana jest najwyższej jakości izo­lacja ter­miczna i akusty­czna. Wysokiej jakości okna z Polski cechują się również wyko­rzys­taniem szyb ter­moizo­la­cyjnych, drewna kle­jonego warst­wowo, odpowied­nio zapro­jek­towanych uszczelek oraz praw­idłowego mon­tażu zapew­nia należyte odi­zolowanie pomieszczenia od hałasów dob­ie­ga­ją­cych z zewnątrz oraz ener­gooszczęd­ność.

Wybrane Realizacje Okna Drewniane

Najważniejsze

Cechy Drewnianych Okien

DZWIĘKOSZCZELNE


Okna cechują się wysoką izolacją akustyczną szyby.

ENERGOOSZCZĘDNE


Główną cechą dobrych okien jest niski współczynnik przenikania ciepła.


BEZPIECZNE


Wysoka jakość wykonania oraz montaży gwarantuje bezpieczeństwo.

ELEGANCKIE


Sprzedajemy stylowe okna, które cieszą się wysokim walorem estetycznym.

Oferujemy również naprawę, renowacje i konserwacje okien drewnianych.

Dzięki konserwacji drewna wygląda ono nienagannie mimo upływającego czasu, z kolei renowacja przedłuża jego trwałość i żywotność.

SZUKASZ IDEALNEGO ROZWIĄZANIA
DO SWOJEGO DOMU?

EMAIL ADRES

kontakt@wsprofiwood.de

wsprofiwood@gmail.com

NUMER TELEFONU

PL +48 514 630 865

DE +49 1631 887 108